Курс програмиране на уеб дизайн

HTML CSS3

HTML5, CSS3 – I Ниво

/подходящ за курсисти с базови познания по Windows и основна компютърна грамотност/

Раздел I. HTML

 1. Структура на елементарен уеб сайт. Принципи в проектирането на страници.
 1. Въведение в HTML:
 • Структура и съдържание на HTML документ.
 • Основни HTML – тагове. Атрибути на тагове.
 • Начини за дефиниране на цвят. Задаване на цвят.
 1. Тагове за форматиране на текст
 • Задаване на стил – удебелен, подчертан и курсив.
 • Таг FONT и неговите атрибути.
 • Форматиране на заглавия.
 • Форматиране на параграф. Атрибути за подравняване на текст.
 • Тагове за прекъсване на текст <br> и <p>.
 • Разделяне на текст чрез хоризонтална линия.
 1. Списъци
 • подредени.
 • неподредени.
 • дефинирани.
 1. Вграждане на изображения в html
 • път на файла – изображение до създаваният html документ.
 • задаване размери на изображение.
 • подравняване на изображение.
 • добавяне на алтернативен текст.
 1. Хипервръзки и навигации
 • към страница от създавания сайт.
 • към външна страница чрез URL-адрес.
 • към e–mail.
 • към изображения.
 1. Таблици
 • основни тагове при създаване на таблица.
 • ширина и височина на редове, колони или клетки.
 • задаване фон на таблица, ред, колона или клетка.
 • определяне цвят на очертанието на таблица.
 • поставяне на заглавие на таблица.
 1. Формуляри
 • текстови полета.
 • радиобутони.
 • checkbox бутони.
 • падащ списък.
 • бутони за изпращане и изчистване на данните.

Раздел II. Каскадни набори от стилове (CSS)

 1. Видове каскадни набори от стилове
 • inline CSS.
 • вътрешни CSS.
 • външни CSS.
 1. Структурен синтаксис на правилата на CSS.
 1. Стилове за шрифт
 • типове, оразмеряване, оформление.
 • семейства шрифтове, стилове
 1. Уплътнения и отстъпи. Модел на кутията.
 • оразмеряване, оформление.
 • padding и margin.
 • външна линия.
 1. Блокове със съдържание. Позициониране
 1. Навигационни полета. Хоризонтални, вертикални, падащи.
 1. Форматиране на таблици и разположение.
 1. Форматиране на списъци и фон.
 1. Практическо занятие – 6 часа.

Общо – 40 часа

Какви знания ще придобиете след завършване на обучението:

 • HTML включва знания за същността и предназначението на World Wide Web, за различните видове протоколи и структурата на HTML документа. Учениците получават знания за езика HTML, неговите оператори (тагове), атрибути на таговете и опции на атрибутите. Те се научават да създават Web страници с езика HTML, като форматират текст, създават подредени и неподредени списъци, вмъкват графични обекти, таблици и хипервръзки. Разделът създава умения за правилното структуриране и естетическо оформяне на Web страницата.
 • CSS (Cascade Style Sheets) дава знания и умения за използване на каскадните стилови формати за създаване на Web страници, при които лесно може да се променя и настройва техния дизайн. Разделът включва знания за видовете формати, за структурата на правилата на CSS, за стойностите на свойствата – цветове, размери, абсолютно и относително адресиране на местоположения. Той изгражда умения за създаване на различни стилове за шрифт, за управление на текстово съдържание, за създаване на блокове със съдържание и за тяхно позициониране. Чрез CSS учениците ще могат да форматират фона на страницата, да създават списъци и таблици.
 • края на това обучение курсистите, ще разполагат с работещ статичен уеб сайт изграден от тях самите. Ще могат да проектират базова йерархична структура на елементарен статичен уеб сайт. Ще имат базови знания относно основните html и css тагове и тяхната употреба. Ще се научат да пишат работещ html код директно дори и от обикновени приложения като notepad.

Обучението ще се извършва с продуктите: PSPad, Adobe Photoshop, Mozilla Firefox.

 • процеса на работата ще бъдат засегнати и теми свързани с елементарни познания за познатите браузъри, операционни системи и приложения от типа клиент сървър .

Предварителна подготовка

Успешно завършване на курса Компютърен курс – Основни умения или еквивалентна подготовка.

Предварителната подготовка е задължителна за успешното Ви обучение.
Ако познанията Ви покриват  под 85-90% от материала, предварителната подготовка за Вас е задължителна.

Занятията се организират във вечерна, дневна или съботно-неделна форма.

Информация за курса

Цена 360 лв.
За записване При желание, моля попълнете формата* и ще се свържем с Вас.
Брой участници в група мин. 5-6 човека *Курсът ще стартира при събиране на нужния минимум. /Записвам се/
Продължителност  40 часа
Удостоверение Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходен тест, Вие имате възможност да получите удостоверение за професионално обучение за част от професия по образец на МОН

*С попълването на формата само заявявате участие за курс, без да се ангажирате.

Comments are closed.