Професионално обучение и по-добри умения за земеделските стопани и техния персонал в Северозападен и Южен централен район

ГЛАВНА ЦЕЛ: Целта на настоящия проект е насочена към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделски стопани и на заетите лица в техните стопанства от населени места в Северозападен и Южен централен район чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското стопанство.

ПЛАКАТ-Проект-2

Comments are closed.