ПОКАНА

ПОКАНА за представяне на оферта за превоз на лица от целевата група, участващи в обучение по професия „Озеленител“ в Център на професионално обучение към „ИКоМС“ ЕООД- партньор по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“ – Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01             Каним Ви да ни…

Прочетете повече…