ПОКАНА за представяне на оферта № 03 от 31.01.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 35, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (ПУСНИФ), във връзка с изпълнение на изпълнение на проект “Разработка на иновативен процес по извличане на информация и създаване на аналитична технология за установяване на корелация между данните за участие на публични компании в обществени поръчки и движението на цените на техните акции”, финансиран по Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд, Ви отправяме покана за представяне на оферта при следните условия:

 1. Възложител.

„Икомс“ ЕООД с ЕИК 202889027

Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Гевгели“ № 1, ет. 3, ап. 6

Управител: Венцислав Христов Хинов 

Адрес за кореспонденция: гр. Плевен,  ул. “Кирил и Методий” № 18, бизнес център “Престиж”, офис 22

Уебстраница: http://icoms-bg.com/

 1. Предмет и обхват.

Предметът на възлагането е доставка на софтуерно приложение с исторически данни за възложени обществени поръчки от САЩ и Руската федерация, което да се предаде на твърд носител и да остане собственост на купувача.

Обхватът на данните е исторически данни за възложени обществени поръчки в САЩ (федерално ниво) и Русия (федерално ниво) за периода от началото на 2014 г. до края на 2018 г. (за минимум четири пълни години – 48 месеца). Данните с възложени обществени поръчки трябва да бъдат предоставени с пълна информация относно държавата, сектора (задължително е използването на CPV класификация), сумата, възложител, описание на поръчката, дата на спечелване, дата на публикуване на поръчката и срок за изпълнение. Предоставеният пакет с данни е нужно да съдържа и контактна информация както за възложителите на обществените поръчки, така и за спечелилите компании като адрес, ЕИК, телефон, имейл и уебсайт и др. Масивите с данни трябва да се предоставят като информация в три основни раздела: 1) възложител; 2) детайли за самата поръчка; 3) компанията, определена за изпълнител на обществената поръчка.

Подробни изисквания към софтуерното приложение – предмет на доставка са посочени в техническите спецификации.

 1. Изисквания към оферентите.

Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Съответствието на оферентите с поставеното изискване се доказва с посочване в офертата на ЕИК на оферента, съответно представяне на документ за правосубектност от чуждестранните лица.

Няма да бъдат разглеждани оферти, които са подадени от свързани лица. „Свързани лица“ са тези по смисъла на §1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

„Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

 1. Изисквания към съдържанието и формата на офертите.

 Офертите трябва да бъдат представени на официална бланка на оферента с използване на образците, приложение № 2 към поканата за представяне на оферти.

Минималното съдържание на офертите е определено съгласно изискванията в чл. 74, ал. 5 от Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд, и е следното:

 • Данни за лицето, което прави предложението (Образец № 1);
 • Техническо предложение за изпълнение на доставката (Образец № 2);
 • Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 3)
 • Ценово предложение за изпълнение на доставката (Образец № 4);
 • Списък на документите, приложени към офертата (ако има такива);

Офертата трябва да бъде подадена в два оригинални екземпляра на хартиен носител в запечатан непрозрачен плик с надпис „Оферта за доставка“, предмета на възлагане, наименование на оферента, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Офертата  се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на „Икомс“ ЕООД, а именно гр. Плевен,  ул. “Кирил и Методий” № 18, бизнес център “Престиж”, офис 22, всеки  работен ден от 8:30 до 17:00 часа от датата на публикуване на поканата, но не по-късно от 17:00 часа на 05.02.2019 г.

 1. Срокове.

Срокът за извършване на доставката е 10 (десет) календарни дни от датата на сключване на договор. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подаване на офертата. Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.

 1. Бюджет

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 32 000 (тридесет и две хиляди) лева без включен ДДС.

 1. Критерий за избор на изпълнител

Изборът на изпълнител на доставката ще се извърши по критерий „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 35, ал. 2, т. 2.1 от ПУСНИФ.

 1. Приложения:

ВЕНЦИСЛАВ ХИНОВ

Управител

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *