Счетоводство

Счетоводство

Курсът по „Счетоводство“ запознава с основни принципи при организацията, документирането и отчитането във фирмата чрез двустранното счетоводство. Ориентиран е към практическо овладяване на счетоводната материя посредством примери от практиката, решаване на казуси и задачи. Запознава с основните правила при изготвяне на:

 

Обучението включва:

–  Същност и място на счетоводството в мениджмънта на фирмата. Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация. Принципи на  счетоводството и тяхното съдържание.

–  Нормативна уредба по счетоводство, Новият закон за счетоводството, Национален сметкоплан, Национални счетоводни стандарти. Счетоводен баланс – балансови  квалификации на активите и пасивите.

–  Същност и елементи на счетоводният метод. Счетоводен баланс-същност, съдържание и структура. Стойностни корекции в баланса.

–  Стопански операции и отражението им върху баланса. Методология на счетоводното отчитане. Първични счетоводни документи.

–  Балансови изменения. Видове. Счетоводни сметки и регистри. Начини на двустранно записване по счетоводните сметки.

 

Какво ще знаете и умеете в края на Вашето обучение:

Ще можете да осчетоводявате счетоводни документи, да издавате и обработвате  счетоводни справки, да разчитате различните отчети, да консултирате клиентите на счетоводната къща, да работите със счетоводен софтуер, и още много неща.

 

Занятията се организират във вечерна, дневна и съботно-неделна форма.

Цена 240 лв. 
За записване При желание, моля попълнете формата* и ще се свържем с Вас.
Брой участници в група мин. 5-6 човека *Курсът ще стартира при събиране на нужния минимум. /Записвам се/
Продължителност  60 часа
Удостоверение Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходен тест, Вие имате възможност да получите удостоверение за професионално обучение за част от професия по образец на МОН

*С попълването на формата само заявявате участие за курс, без да се ангажирате.

Comments are closed.