ПОКАНА

internet


ПОКАНА
за
представяне на оферта за превоз на лица от целевата група, участващи в обучение по професия „Озеленител“ в Център на професионално обучение към „ИКоМС“ ЕООД- партньор по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“ –
Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01

           
Каним Ви да ни представите оферта за превоз на лицата от целевата група, в изпълнение на дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“ както следва:
 
Превоз на до 10 лица от целевата група х 38 дена х 4,16 без ДДС на лице на ден/отиване до гр. Гулянци и връщане до населеното място, в което живее лицето в община Гулянци /за периода август – октомври 2019 г.
 
Максимална стойност: до 1583,33 лв. /хиляда петстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС, в зависимост от това, колко души ще ползват услугата.
Ще се заплащат разходите за реално заявените и извозени лица от целевата група по проекта.

Краен срок за подаване на ценови предложения: до 18.07 2019 г.

            Срок за изпълнение:  Услугата ще се извършва по заявка на възложителя, предоставена на изпълнителя до 3/три/ работни дни преди датата на изпълнението на услугата.
 
            Място на изпълнение: Община Гулянци
 
            Лице за контакт: Даниела Георгиева: icoms_bg@abv.bg, телефон:064/827270

            Предлаганите цени могат да бъдат само в лева без ДДС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *